ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: เม.ย.63
สถานะสินค้า:
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกบุ ยางก-ีวัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญ-ูวิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามยัมุนี-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกโุสดอ-กรุงเทพฯ

เดินทาง ธ.ค. - เม.ย.63