Wonderful Hokkaido 5D3N

Wonderful Hokkaido 5D3N
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: sn1
สถานะสินค้า:
 •  
 • วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตะเสะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร –
                   ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาโมอิวะ Moiwa Ropeway –
                   คิโรโระ สกีรีสอร์ท ออนเซ็น
 • วันที่สาม      คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –
                     Duty Free – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ    อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น)
 • วันที่สี่         อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน
                    อาหารเช้า
 • วันที่ห้า       ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                          
                  อาหารเช้า (บริการแบบ Set Box

เดินทาง  เม.ย. - พ.ค. 62 ราคา 25,900.-