สุดถูก มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน

สุดถูก มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: สุดถูก
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า –จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ ย- ชมโชว์น ้าพุเต้นระบำ
  • วันที่สอง หวี่หนี่ - ถนนคู่รัก– เซินเจิ้น - วัดกวนอู– หมู่บ้านฮอลแลนด์+พิพธิภัณฑ์เซนิเจิน้ –
    ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก – เดนิทางสู่จูไห่
  • วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์- วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจ้าแม่
    กวนอิมริมทะเล – จัตุรัสเซนาโด้– The Parisian Macao- The Venetian - กรุงเทพ ฯ
ราคาเริ่มต้น 3,999.-

✈️ เดินทาง✈️
8-10 พ.ค. รับได้ 4 ที่
20-22 พ.ค. รับได้ 16 ที่