สะพานแก้ว ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน

สะพานแก้ว ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
ราคา: 5,555 บาท
รหัสสินค้า: สะพานแก้ว
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง –เซินเจิ้น – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ – ชมโชว์น้ำพุ
  • วันที่สอง วดักวนอู- ร้านหยก -ร้านบัวหิมะ -ร้านยางพารา – สะพานแก้ว 3 มิติ – ชมโชว์กายกรรม – ศาล
    พระพรหม –ช้อปปิ้ งตลาดตงเหมิน- เป็ ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
  • วันที่สาม เซินเจิ้น –ฮ่องกง –แม่กวนอิมฮองฮ า–วัดหวังต้าเซียน –ร้านจิวเวลรี่ –วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้ งจิม
    ซาจุ่ย–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่สี่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
ราคาเริ่มเพียง 5,555.-

✈️ เดินทาง ✈️
8-10 พ.ค. รับได้ 13 ที่