สะท้าน ฮ่องกง 3วัน2คืน

สะท้าน ฮ่องกง 3วัน2คืน
ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: สะท้าน
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง – โรงแรม
  • วันที่สอง วัดเจ้าแม่ทับทิม -วัดปักไท –แม่กวนอิมฮองฮ า –จิวเวอรี่ –วดักวนอู–แชกงหมิว – ช้อปปิ้ ง
  • วันที่สาม อิสระเต็มวัน – สนามบินฮ่องกง –กรุงเทพ

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเพียง 8,999.-