Koishii Sakura โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5วัน 3คืน

Koishii Sakura โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5วัน 3คืน
ราคา: 22,888 บาท
รหัสสินค้า: JXW18
สถานะสินค้า:
  • วันที่แรก  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • วันที่สอง  ท่าอากาศยานนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ออนเซ็น
  • วันที่สาม  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ฟูจิชั้น5 – สวนซากูระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะหรือวัดอาซากุสะ –
    โตเกียว – ช้อปปิ้งจูกุและ Laox Shinjuku - นาริตะ
  • วันที่สี่  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์      
  • วันที่ห้า วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

    เดินทาง มี.ค.-เม.ย.62