สิงค์โปร์ 3 วัน 2 คืน

สิงค์โปร์ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม
สถานะสินค้า:
โปรแกรมไหว้พระเสริมเฮง 9 วัด
สิงค์โปร์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก สนามบิน – สิงค์โปร์ -วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดซัมบาวัง - วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว – วัดตันสิชงซู
วันที่สอง วัดเยี่ยไห่ชิง - วัดเทียนฮกเก๋ง - วัดเซียน จู่กง - วัดศรีมาริอัมมัน - วัดพระเขี้ยวแก้ว
วันที่สาม ถ่ายภาพกับ MERLION - Suntec City – ชมโชว์ Wonder Full ณ. มารีน่าเบย์แซน

กำหนดการเดินทาง 17-19 พฤศจิกายน//13-15 ธันวาคม
อัตราค่าบริการ 14,999