เจาะลึกซีอาน หยุนไถซาน

เจาะลึกซีอาน หยุนไถซาน
ราคา: 29,999 บาท
รหัสสินค้า: ม.ค 63
สถานะสินค้า:
เจาะลึกซีอาน ไคเฟิง ลั่วหยาง  7 วัน 5 คืน
วันแรก              สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน
วันที่สอง        ซีอาน – เจิ้งโจว (รถไฟความเร็วสูง) – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – เจียวโจ้
วันที่สาม           เจียวโจ้ – อุทยานสวรรค์ หยุนไถซาน – อารามเส้าหลิน – ชมการแสดงกังฟู – เมืองลั่วหยาง  
วันที่สี่               ลั่วหยาง – ถ้ำผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองซานเหมินเสีย
วันที่ห้า          ซานเหมินเสีย – หลินถง – กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลองถนนคนเดินอิสลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง
วันที่หก          กำแพงเมืองโบราณ – เจดีย์ห่านป่าใหญ่  – วัดลามะ – สนามบินซีอาน
วันที่เจ็ด         ซีอาน – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ​27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63