พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: เม.ย.63
สถานะสินค้า:

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์–นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์–จุดชมวิวทะเลเจดีย - ์โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมงิกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่นํ้าอิระวดี-ระฆังมงิกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

เดินทาง ธ.ค. - เม.ย.63