Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N

Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N
ราคา: 10,555 บาท
รหัสสินค้า: มิ.ย.63
สถานะสินค้า:
Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N By SL  (SL3)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ