Lover Taiwan 5D3N

Lover Taiwan 5D3N
ราคา: 13,333 บาท
รหัสสินค้า: พ.ค.63
สถานะสินค้า:
Lover Taiwan 5D3N By SL (SL394) NOV 19-JUN 20 UPDATE 10SEP19
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  
อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ