คำชะโนด นครพนม มุกดาหาร 4D2N

คำชะโนด นครพนม มุกดาหาร 4D2N
ราคา: 5,999 บาท
รหัสสินค้า: คำ
สถานะสินค้า:
  • วันที่ 6 กันยํา ค ําชะโนด -พุทธคยําค ําชะโนด - วัดพระธําตุพนมวรมหําวิหําร – นครพนม
  • วันที่ 7 กันยํายน นครพนม บวงสรวงพญําศรีสัตตนําครําช -– มุกดําหําร–วัดรอยพระพุทธบําท
    ภูมโนรมย์ – ศําลเจ้ําแม่สองนํางพี่น้อง– ตลําดอินโดจีน
  • วันที่ 8 กันยํายน น ําคณะลอยเครําะห์ลงแม่น ้ําโขง -วัดผําน ้ําทิพย์- เดินทํางกลับ กรุงเทพ