ดาลัด - มุยเน่ 3วัน2คืน

ดาลัด - มุยเน่ 3วัน2คืน
ราคา: 8,888 บาท
รหัสสินค้า: ดาลัด62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลําธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
  • วันที่สอง ทะเลทรายขาว – น้าํ ตกดาทนั ลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้ า
    วดั ตกั ๊ ลัม – บา้ นเพ้ ียน - ชอ้ ปป้ ิ งตลาดไนทบ์ ารซ์ ่า
  • วันที่สาม สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทาง มิ.ย. - ต.ค.62