Tokyo Hokone โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส 5D3N

Tokyo Hokone โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส 5D3N
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: โตเกียว
สถานะสินค้า:
โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส
พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1วัน
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสโู่ ตเกยี ว (สนามบินนาริตะ)
แบบที่นั่ง 3-4-3 นํ้าหนักกระเป๋ าไป-กลับ 20กก. บริการอาหารบนเครื่อง 1 เที่ยว

 
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1 พร้อมก ันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW)
2 เที่ยวบินที่ DMK – NRT XW102 02.20-10.25
ท่าอากาศยานนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ออนเซ็น
 อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์)
3 ทุ่งพิงค์มอส - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ชนิ จูกและ ุ Laox Shinjuku -
นาริตะ
 อาหารเชา้ ,เที่ยง (Japanese Set)
4 อสิ ระทอ่ งเทยี่ วตามอธั ยาศยั หรอื ซอื้ บตั รเขา้ โตเกยี วดสิ นยี แ์ ลนด์ (ราคาบตั ร 2,700 บาท) หรอื เลอื กซอื้
Bus เสริมพร้อมทัวร์
(เชน่ ตลาดปลา ชบิ ูยา่ ฮาราจูกุ โอไดบะ)
 เชา้
5 วัดนาริตะ – ร้านดองกิโฮเต้– ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
เที่ยวบินที่ NRT - DMK XW101 13.55-19.05

 เชา้