คำชะโนด นครพนม มุกดาหาร

คำชะโนด นครพนม มุกดาหาร
ราคา: 5,999 บาท
รหัสสินค้า: คำชะโนด
สถานะสินค้า:
  • วันที่ 5 กันยํา โลตัสรังสิต – เดนิทํางสู่ค ําชะโนด อุดรธํานี
  • วันที่ 6 กันยํา ค ําชะโนด -พุทธคยําค ําชะโนด - วัดพระธําตุพนมวรมหําวิหําร – นครพนม
  • วันที่ 7 กันยํายน นครพนม บวงสรวงพญําศรีสัตตนําครําช -– มุกดําหําร–วัดรอยพระพุทธบําทภูมโนรมย์– ศําลเจ้ําพ่อเจ้ําฟ้ํามุงเมือง – ศําลเจ้ําแม่สองนํางพี่น้อง– ตลําดอินโดจีน
  • วันที่ 8 กันยํายน น ําคณะลอยเครําะห์ลงแม่น ้ําโขง - เดินทํางกลับ กรุงเทพ
เดินทาง 5-8 ก.ย.62 ราคาเพียง 5,999.-