เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน
ราคา: 45,888 บาท
รหัสสินค้า: เยอรมัน พค62
สถานะสินค้า:
  • วนั ทหี่ นงึ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา
  • วนั ทสี่ อง แฟรงกเ์ ฟิรต์ – เมอื งนเู รมเบริ ก์ - เมอื งคารโ์ ลวี่ วารี
  • วันที่สี่ าม เมอื งคารโ์ ลวี่ วารี – กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - Ceske Budejovice
  • วันที่สี่ Ceske Budejovice เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา
  • วันที่ห้า เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบราติสลาว่า
  • วันที่หก บราติสลาว่า - ปราสาทบราติสลาว่า - บูดาเบส - ล่องแม่น้าดานูบ
  • วันที่เจ็ด บูดาเบส -สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport
  • วันที่แปด ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เดินทาง พ.ค. 62 ราคา 45,888