เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล

เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล
ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: เกาะนามิ
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)
  • วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ– เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - Soyanggang Sky Walk 
  • วันที่สาม พระราชว ังฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) - COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island 
  • วนัทสี่ ี่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชดุ ฮนับก-วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY FREE - ชอ้ ปปิ้งเมยี งดง 
  • วันที่ห้า ชอ้ ปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET
  • วันที่หก ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคา 14,888.-