ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา เลสโก โอซาก

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา  เลสโก โอซาก
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: ญี่ปุ่น62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิ าร–ิ วดัคโิยมสิ ึ- วัดคินคะคุจิ– อิออน จัสโก้ 
  • วันที่สาม อิสระเต็มวัน หรอื เลอืกซอทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตา ื้ มอธัยาศย
  • วันที่สี่ นารา – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชอ้ ปปิ้งชนิ ไซบาชิ– ริงกุเอ้าท์เล็ท
  • วันที่ห้า สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
เดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคา19,999.-