ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน

ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 10,899 บาท
รหัสสินค้า: ดานัง62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปป้ันปลามงักร – สะพานมังกร
  • วันที่สอง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บา้นกมั๊ทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์ สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park 
  • วันที่สาม บาน่าฮิลล์ – เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรแม่น้าํ หอม
  • วันที่สี่ พระราชวังไดโน้ย – ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูม
เดินทาง เม.ย-ต.ค. 62  ราคา10,899.-