HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5D3N

HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5D3N
ราคา: 12,987 บาท
รหัสสินค้า: seoraksan
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วดั ชนิ ฮงึซา - ไม่รวมกระเชา้ ไฟฟ้า 
  • วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – รา้นเชา่ ชุดฮนับก (ไม่รวมค่า เชา่ ชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนยเ์ครอื่ งสําอางเกาหลี– ย่านฮงแด 
  • วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์(รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรีหรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง 
เดินทาง พ.ค.-ก.ค. 62 ราคา 12,987.-