็HAPPY OSAKA สุโก้ย

็HAPPY OSAKA สุโก้ย
ราคา: 23,987 บาท
รหัสสินค้า: สุโก้ย
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินดอนเมือง
  • วันที่สอง เมืองนาโกย่า - หมูบ่ า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต 
  • วันที่สาม เสน้ ทางสายอลัไพน์ทาเตยามะ คุโรเบะ – กําแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น 
  • วันที่สี่ เกียวโต - วดัคโิยมสิ ึ- DUTY FREE - ชอ้ปปิ้งยา่ นชนิ ไซบาชิ- โอซาก้า 
  • วันที่ห้า สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ 
เดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 62 ราคา 23,987