HAPPY NAGOYA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO

HAPPY NAGOYA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO
ราคา: 29,999 บาท
รหัสสินค้า: NAGOYA
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่สอง นาโกย่า - หมูบ่ า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต 
  • วันที่สาม เสน้ ทางสายอลัไพน์ทาเตยามะ คุโรเบะ – กําแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น
  • วันที่สี่ ปราสาทนาโกย่า - Osu Kannon - DUTY FREE - ย่านซาคาเอะ
เดินทาง               ราคา 29,999.-
11 - 15 พ.ค. 62
18 - 22 พ.ค. 62
25 - 29 พ.ค. 62