HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ ซากุระ พริ้งมอส

HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ ซากุระ พริ้งมอส
ราคา: 27,999 บาท
รหัสสินค้า: ฮาโกะ62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินดอนเมือง 
  • วันที่สอง สนามบนิ ชโิตเซะ - ป้ อมโกเรียวคาคุ - Motomachi District - ฮาโกดาเตะ
  • วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ– Mishima san's Flower Paradise - ถนนทานุกิโคจิ
  • วันที่สี่ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไก อิจิบะ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– นาฬกิ าไอ นํ้า - โรงเป่ าแกว้คติ าอชิ ิ- DUTY FREEE
  • วันที่ห้า สนามบนิ ชโิตเซะ– สนามบินดอนเมือง