HAPPY HOKKAIDO เฉียบ

HAPPY HOKKAIDO เฉียบ
ราคา: 18,876 บาท
รหัสสินค้า: เฉียบ62
สถานะสินค้า:
  •  วันแรก สนามบินดอนเมือง 
  • วันที่สอง สนามบนิ ชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮคิ าวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซกิ ไิซโนะโอกะฟารม์ – ซปั โปโร 
  • วันที่สาม โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ทานุกิโคจิ- DUTY FREE 
  • วันที่สี่ สนามบนิ ชโิตเซะ– สนามบินดอนเมือง เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหาร
เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคา 18,876