HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N

HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N
ราคา: 17,987 บาท
รหัสสินค้า: เที่ยวเต็ม 62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินดอนเมือง 
  • วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชโินะ ฮคั ไค – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อานํา้ แร่ แช่ออนเซน
  • วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส–์ ฟูจิคิว ไฮแลนด์ 
  • วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ 
  • วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
เดินทาง มิ.ย.-ส.ค. 62 ราคา 17,987