ไหว้พระพม่าจัดเต็ม พม่า อินทร์แขวน 3วัน2คืน

ไหว้พระพม่าจัดเต็ม พม่า อินทร์แขวน 3วัน2คืน
ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: ไหว้พระจัดเต็ม
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา– พระราชวงับุเรงนอง –
    พระธาตุอนิทร์แขวน
  • วันที่สอง พระธาตุอนิทร์ แขวน – พระพทุ ธไสยาสน์ ชเวตาเลยีว– เจดยี์ไจ๊ปุ่น – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่สาม เจดีย์โบตะทาวน์- เทพทันใจ- เทพกระซิบ - พระพทุ ธไสยาสน์ เจาทตัยี–กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
ราคาเพียง 8,999.-

✈️ เดินทาง ✈️
16-18 พ.ค. รับได้ 20 ที่ 
31-2 มิ.ย. รับได้ 16 ที่