สุด Shock ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน

สุด Shock ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
ราคา: 8,888 บาท
รหัสสินค้า: สุดshock
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง – นองปิ ง (รวมค่ากระเช้า) – ซิตี้เกท –เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง
  • วันที่สอง เซินเจิ้น –ร้านหยก –ยาบัวหิมะ –วดักวนอู– หมู่บ้านวฒั นธรรม
  • วันที่สาม เซินเจิ้น –ฮ่องกง –แม่กวนอิมฮองฮ า –จิวเวอรี่ – หวังต้าเซียน –แชกงหมิว – ช้อปปิ้งจมิซาจุ่ย–สนามบิน
  • วันที่สี่ ฮ่องกง -กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
ราคาเพียง 8,888.-

✈️ เดินทาง ✈️
6-9 มิ.ย. รับได้ 17 ที่