เปิดดวง เชียงใหม่ ไหว้พระ 3วัน2คืน

เปิดดวง เชียงใหม่ ไหว้พระ 3วัน2คืน
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: เปิดดวง
สถานะสินค้า:
  • 17 พฤษภาคม โลตัสรังสิต – เชียงใหม่
  • 18 พฤษภาคม จังหวัดเชียงใหม่ –วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร–วดัพระธาตุดอยคา –โรงแรมที่พัก
  • 19 พฤษภาคม ร่วมพธิีบวงสรวง สุวรรณฉัตรทองคา พร้อมยกขึน้ ประดบัหลงัคาอโุบสถ–กรุงเทพฯ

ราคาเพียง 3,999.-

เดินทาง 17-19 พ.ค. รับได้ 14 ที่