นครพนม คำชะโนด มุกดาหาร 3วัน2คืน

นครพนม คำชะโนด มุกดาหาร 3วัน2คืน
ราคา: 4,555 บาท
รหัสสินค้า: นครพนม
สถานะสินค้า:
  • วันที่ 1 พฤษภําคม กรุงเทพฯ (โลตัสรังสิต) – นครพนม
  • วันที่ 2 พฤษภําคม ค ําชะโนด -วัดพระธําตุพนมวรมหําวิหําร – พญําศรีสัตตนําครําช
  • วันที่ 4 พฤษภําคม นครพนม – มุกดําหําร – วัดรอยพระพทุ ธบําทภูมโนรมย์– ศําลเจ้ําพ่อเจ้ําฟ้ํา
    มุงเมือง – ศําลเจ้ําแม่สองนํางพี่น้อง – ตลําดอินโดจีน – กรุงเทพฯ
เดินทาง 2-4 พ.ค. 62 ราคาเพียง 4,555.-