ตามรอยไหว้เทพทันใจ 5 องค์ พม่า 2 วัน 1 คืน

ตามรอยไหว้เทพทันใจ 5 องค์ พม่า 2 วัน 1 คืน
ราคา: 4,999 บาท
รหัสสินค้า: ตามรอยไหว้
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ –วัดบารมี – เจดีย์กาบาเอ(เทริ์นพระธาตุ) – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ทานชาบูบุฟเฟต์ซีฟู้ด
  • วันที่สอง พระพทุ ธไสยาสน์เจ้าทตัยี–หงาทัตจี– โบต๊ะทาวน์ –เทพกระซิบ –กรุงเทพฯ (สนามบิน
    สุวรรณภูมิ)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 4,999.-