วันที่สี่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ

วันที่สี่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
ราคา: 6,999 บาท
รหัสสินค้า: เฮฮาดิสนีย์
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรค่าเข้าและเครื่องเล่น)
  • วันที่สอง เซินเจิ้น -ร้านหยก –ยาบัวหิมะ –หลอหวู่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ (เช้า-เที่ยง-เย็น)
  • วันที่สาม วัดแชกงหมิว–แม่กวนอิมฮองฮ า –หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน
  • วันที่สี่ ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ