ฮ่องกงไหว้พระ บารมี ไหว้พระสุดปัง กับจุ๋มมิรันตี 4วัน2คืน

ฮ่องกงไหว้พระ บารมี ไหว้พระสุดปัง กับจุ๋มมิรันตี 4วัน2คืน
ราคา: 15,888 บาท
รหัสสินค้า: บารมี
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง -อิสระช้อปปิ้ ง– โรงแรมที่พัก
  • วันที่สอง ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน –วัดหยวนหยวน – พ่อกวนอู– เจ้าแม่ทับทิม – ช้อปปิ้ งเลดี้มาร์
    เก็ต – โรงแรมที่พัก
  • วันที่สาม รีพลัสเบย์ –แม่กวนอิมฮองฮ า –จิวเวอรี่ –วัดปักไท –ร้านหยก –แชกงหมิว –
    ช้อปปิ้งจมิซาจุ่ย– สนามบิน
  • วันที่สี่ ฮ่องกง –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ

เดินทาง 5-8 เม.ย.62  ราคาเพียง 15,888.-