โปรสุดปัง เที่ยวในประเทศ เชียงใหม่ 3วัน2คืน

โปรสุดปัง เที่ยวในประเทศ เชียงใหม่ 3วัน2คืน
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: 62
สถานะสินค้า:
  • 17 พฤษภาคม โลตัสรังสิต – เชียงใหม่
  • 18 พฤษภาคม จังหวัดเชียงใหม่ –วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร–วดัพระธาตุดอยคา –โรงแรมที่พัก
  • 19 พฤษภาคม ร่วมพธิีบวงสรวง สุวรรณฉัตรทองคา พร้อมยกขึน้ ประดบัหลงัคาอโุบสถ–กรุงเทพฯ

เดินทาง 17-19 พ.ค.62 ราคาเพียว 3,999.-