รัสเซีย มอสโคว์ 6วัน 3คืน

รัสเซีย มอสโคว์ 6วัน 3คืน
ราคา: 36,888 บาท
รหัสสินค้า: EY801
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี
  • วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี -ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม –สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
  • วันที่สาม เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด - โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - IZMAILOVO MARKET
  • วันที่สี่  พระราชวังเครมลิน  - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  - เนินเขาสแปร์โรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA     
  • วันที่ห้า ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี
  • วันที่หก ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 
เดินทางเดือน พ.ค.-ก.ค.62