Pink Moss Wisteriaโตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส วิสทีเรีย 5วัน 3คืน

Pink Moss Wisteriaโตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส วิสทีเรีย 5วัน 3คืน
ราคา: 24,888 บาท
รหัสสินค้า: ๋JXW19
สถานะสินค้า:
  • วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • วันที่สอง   ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - ศาลเจ้า คาเมอิโดะ เท็นจิน- ออนเซ็น
  • วันที่สาม  ทุ่งพิงค์มอส – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุและ
    Laox Shinjuku - นาริตะ
  • วันที่สี่  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์
  • วันที่ห้า   วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.62