เกาหลี ULTRA BLOOM BLOOM 5วัน 3คืน

เกาหลี ULTRA BLOOM BLOOM  5วัน 3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: BLOOM
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ )
  • วันที่สอง สนามบินอินชอน  -    Korea Flower Park  -  Oeam Folk Village  ( -/L/D )
  • วันที่สาม อิสระสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (รวมบัตร)  - N Seoul Tower   -  ตลาดฮงแด   (B/L/D)
  • วันที่สี่ Cosmetic Shop  -  ศูนย์โสม -  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –
    สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชคยองบกกุง  -  DUTY FREE  -  ช้อปปิ้งเมียงดง    (B/L/-)
  • วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู -  พลอยอเมทิส  –   ชมดอกดอกพ็อดกตบานเกาะยออิโด  – SUPERMARKET