TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5วัน3คืน

TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5วัน3คืน
ราคา: 28,888 บาท
รหัสสินค้า: TR26
สถานะสินค้า:
  • วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่สอง - สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
  • วันที่สาม - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่สี่ - วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
  • วันที่ห้า - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
✈เดินทาง เม.ย.62 - พ.ค.62✈   ราคาเริ่มต้น 28,888