นครพนม มุกดาหาร คำชะโนด 3วัน 2คืน

นครพนม มุกดาหาร คำชะโนด 3วัน 2คืน
ราคา: 4,555 บาท
รหัสสินค้า: snack พ.ค.62
สถานะสินค้า:
  • วันที่ 2 พฤษภําคม กรุงเทพฯ (โลตัสรังสิต) – นครพนม
  • วันที่ 3 พฤษภําคม ค ําชะโนด -วดัพระธําตุพนมวรมหําวหิําร– พญําศรีสัตตนําครําช
  • วันที่ 4 พฤษภําคม นครพนม – มุกดําหําร–วดัรอยพระพทุ ธบําทภูมโนรมย์– ศําลเจ้ําพ่อเจ้ําฟ้ํามุงเมือง – ศําลเจ้ําแม่สองนํางพี่น้อง – ตลําดอินโดจีน –กรุงเทพฯ
✈️ เดินทาง 2-4 พ.ค. รับได้ 15 ที่ ราคา 4,555