3D #ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้วสามมิติ 4วัน 2คืน

3D #ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้วสามมิติ  4วัน 2คืน
ราคา: 5,555 บาท
รหัสสินค้า: snack มี.ค.62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง –เซินเจิ้น – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ – ชมโชว์น้ำพุ
  • วันที่สอง วดักวนอู- ร้านหยก -ร้านบัวหิมะ -ร้านยางพารา – สะพานแก้ว 3 มิติ – ชมโชว์กายกรรม – ศาลพระพรหม –ช้อปปิ้ งตลาดตงเหมิน- เป็ ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
  • วันที่สาม เซินเจิ้น –ฮ่องกง –รีพลัสเบย์–วัดหวังต้าเซียน –ร้านจิวเวลรี่ –วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจมิซาจุ่ย–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่สี่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
✈️ เดินทางเดือน ม.ค.-มี.ค. 62 ✈️ าคาเพียง 5,555
18-21 มี.ค. รับได้ 5 ที่