บินเปลี่ยนดวง Hiso 3วัน 2คืน

บินเปลี่ยนดวง Hiso 3วัน 2คืน
ราคา: 10,999 บาท
รหัสสินค้า: snack เม.ย.62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ฮ่องกง – โรงแรมที่พัก
  • วันที่สอง วัดแม่กวนอิมวังดอกบัว –ร้าน DIL –วัดเจ้าพ่อกวนอู–วัดเจ้าแม่กวนอิม – ช้อปปิ้งจมิซาจุ่ย
  • วันที่สาม วัดหวังต้าเซียน –วัดแชกง –วัดแชกงไซกง – พระคเณศ – สนามบิน
เดินทาง ✈️ 31-2 เม.ย. รับได้ 18 ที่  ราคา 10,999.-