อินทร์แขวน พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3วัน 2คืน

 อินทร์แขวน พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3วัน 2คืน
ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: snack พ.ค.62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา– พระราชวงับุเรงนอง –พระธาตุอนิทร์แขวน
  • วันที่สอง พระธาตุอนิทร์แขวน – พระพทุ ธไสยาสน์ชเวตาเลยีว– เจดยี์ไจ๊ปุ่น – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่สาม เจดีย์โบตะทาวน์- เทพทันใจ- เทพกระซิบ - พระพทุ ธไสยาสน์เจาทตัยี–กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
✈️ เดินทาง ✈️
11-13 เม.ย. รับได้ 20 ที่ (9,999)
25-27 เม.ย. รับได้ 20 ที่ 
4-6 พ.ค. รับได้ 20 ที่ (9,999)
16-18 พ.ค. รับได้ 20 ที่ 
31-2 มิ.ย. รับได้ 16 ที่