เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: มี.ค.62
สถานะสินค้า:
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-นํ้าตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
วันที่สาม ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกนํ้า
วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถํ้าตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62
อัตราค่าบริการ 11,900.-