France Swiss Italy 9D

France Swiss Italy 9D
ราคา: 61,999 บาท
รหัสสินค้า: พ.ค.
สถานะสินค้า:
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง
วันที่สี่ ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่หก ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)
วันที่เจ็ด เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี)
วันที่แปด ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ
วันที่เก้า กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ก.พ.-พ.ค.
อัตราค่าบริการ 61,999.-