เชนไน ไหว้พระ เสริมปัง 5D 3N

เชนไน ไหว้พระ เสริมปัง 5D 3N
ราคา: 18,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม
สถานะสินค้า:
วันแรก สนามบินสุวรรณภู
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-เชนไน-มหาบาลีปุรัม-กานจิปุรัม
วันที่สาม กานจิปุรัม-ติรูปะติ
วันที่สี่ ติรูปะติ–เชนไน
วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง 11-15 ธันวาคม 2561
ราคาผู้ใหญ่/พักห้องคู่ 18,900 บาท