โปรชิวชิว มาเก๊า จูไห่ 3D2N

โปรชิวชิว มาเก๊า จูไห่ 3D2N
ราคา: 5,888 บาท
รหัสสินค้า: มกราคม 2562
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562
วันแรก สนามบินดอนเมือง –มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN
วันที่สอง จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม- สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง
วันที่สาม จูไห่ - วัดไป๋หลิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย– มาเก๊า - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ 5,888.-