พม่า

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
 อินทร์แขวน พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3วัน 2คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา– พระราชวงับุเรงนอง –พระธาตุ..
ตามรอยไหว้เทพทันใจ 5 องค์ พม่า 2 วัน 1 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ –วัดบารมี – เจดีย์กาบาเอ(เทริ์นพระธาตุ) – ตลาดสก๊อต ..
พารวย พม่า ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ –วัดบารมี – เจดยี์กาบาเอ(เทร์ินพระธาตุ) – ตลาดสก๊อต ..
ไหว้พระจัดเต็ม พม่า อินแขวน
???? พระราชวังบุเรงนอง ???? พระธาตุอินทร์แขวน ???? ชเวดากอง ???? โบตะทาวน์ ???? เจดีย์ใจ๋ปุ๋น ?..