ดก ฟก หหฟ ฟฟฟฟ กก ฟฟ ฟฟฟ
โปรแกรมทัวร์มาใหม่
ไหว้พระจัดเต็มกับจุ๋ม สุดปัง เที่ยวครบ
???? พระพิคเนศ ???? วัดนาจา ???? วัดกวนอู ???? เจ้าแม่ทับทิม ???? วัดแม่กวนอิมวังดอกบัว ???? ..
17,999 บาท
ไหว้พระจัดเต็มกับจุ๋ม สุดปัง เที่ยวครบ
???? พระพิคเนศ ???? วัดนาจา ???? วัดกวนอู ???? เจ้าแม่ทับทิม ???? วัดแม่กวนอิมวังดอกบัว ???? ..
17,999 บาท
ไหว้พระจัดเต็ม พม่า อินแขวน
???? พระราชวังบุเรงนอง ???? พระธาตุอินทร์แขวน ???? ชเวดากอง ???? โบตะทาวน์ ???? เจดีย์ใจ๋ปุ๋น ?..
15,900 บาท
คำชะโนด นครพนม มุกดาหาร 4D2N
วันที่ 6 กันยํา ค ําชะโนด -พุทธคยําค ําชะโนด - วัดพระธําตุพนมวรมหําวิหําร – นครพนม วันที่ 7 กัน..
5,999 บาท
Club Med Kani, Maldives ฟิโนลูห์ วิลลา
เดินทา Jun - Oct 19 ..
48,925 บาท
 ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด
???? พระใหญ่นองปิง ???? แม่กวนอิมฮองฮำ ???? วัดปักไท ???? วัดแม่ทับทิม ???? วัดพ่อกวนอู ???? วั..
7,999 บาท
ฮ่องกง โปรประหยัด
 -วัดพ่อแชกง  -วัดแม่กวนอิม  -วัดพ่อกวนอู  -สวนดอกไม้ฮอลแลนด์  -ช้อปปิ้..
3,999 บาท
รวยทันใจ 1 วัน ฮ่องกง
ไม่จกตาไม่ปาหี่ ไม่แอบอ้างชื่อของแท้ต้องมาจากมิรันตีทริปเท่านั้น ฮ่องกง วันเดียวรวยทันใจ ไปเช้า-เย็..
7,999 บาท
คุ้มสุด ฮ่องกง One Day Trip
ฮ่องกง One Day Trip รวย รวย รวย ไปเช้า-เย็นกลับ  ราคาเพียง 8,999.- ขอพรไหว้ 8 วัด เน้นความ..
8,999 บาท
ฮ่องกง ไฮโซ โคตรถูก
สุดหรู : บิน EMIRATE นอนฮ่องกง 2 คืน  แม่กวนอิมฮองฮำ วัดปักไต วัดแม่ทับทิม วัดพ่อกว..
8,999 บาท
เฮฮา ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์
- นอนเซิ่นเจิ้น 2 คืน - เล่นดิสนี่ย์เต็มวัน รวมบัตร - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - วัดแชกงหมิว..
6,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ ทีมงานกระเทยนางฟ้า
เปิดดวง เชียงใหม่ ไหว้พระ 3วัน2คืน
17 พฤษภาคม โลตัสรังสิต – เชียงใหม่ 18 พฤษภาคม จังหวัดเชียงใหม่ –วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร–วด..
3,999 บาท
ไหว้พระพม่าจัดเต็ม พม่า อินทร์แขวน 3วัน2คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา– พระราชวงับุเรงนอง – พระธ..
8,999 บาท
บารมี ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด
นอนฮ่องกง วัดหยวนหยวน พ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ แม่กวนอิมฮองฮำ วัดปักไท ..
12,888 บาท
สะพานแก้ว รวมนองปิง เซินเจิ้น 4วัน2คืน
พระใหญ่นองปิง วัดกวนอู สะพานแก้ว 3 มิติ ชมโชว์กายกรรม ศาลพระพรหม วัดแม่กวนอิมฮองฮำ พ่..
5,999 บาท
เฮฮา ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์
- นอนเซิ่นเจิ้น 2 คืน - เล่นดิสนี่ย์เต็มวัน รวมบัตร - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - วัดแชกงหมิว..
6,999 บาท
ฮ่องกง ไฮโซ โคตรถูก
สุดหรู : บิน EMIRATE นอนฮ่องกง 2 คืน  แม่กวนอิมฮองฮำ วัดปักไต วัดแม่ทับทิม วัดพ่อกว..
8,999 บาท
ไหว้พระจัดเต็ม พม่า อินแขวน
???? พระราชวังบุเรงนอง ???? พระธาตุอินทร์แขวน ???? ชเวดากอง ???? โบตะทาวน์ ???? เจดีย์ใจ๋ปุ๋น ?..
15,900 บาท
ไหว้พระจัดเต็มกับจุ๋ม สุดปัง เที่ยวครบ
???? พระพิคเนศ ???? วัดนาจา ???? วัดกวนอู ???? เจ้าแม่ทับทิม ???? วัดแม่กวนอิมวังดอกบัว ???? ..
17,999 บาท
โปรแกรมทัวร์อิ่นๆ
ไหว้พระพม่าจัดเต็ม พม่า อินทร์แขวน 3วัน2คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา– พระราชวงับุเรงนอง – พระธ..
8,999 บาท
HAPPY YOKYO EXCITING
วันแรก สนามบินดอนเมือง  วันที่สอง วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชนิ จุก วันที่สาม JTC DUTY FREE..
15,987 บาท
HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N
วันแรก สนามบินดอนเมือง  วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชโิน..
17,987 บาท
HAPPY HOKKAIDO  โลกสวย ปี 3
วันแรก สนามบินดอนเมือง  วันที่สอง สนามบนิ ชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮคิ าวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซกิ ..
19,876 บาท
็HAPPY OSAKA สุโก้ย
วันแรก สนามบินดอนเมือง วันที่สอง เมืองนาโกย่า - หมูบ่ า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล..
23,987 บาท
ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา  เลสโก โอซาก
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิ าร–ิ วดัคโิยม..
19,999 บาท
 Paradise Island Resort & Spa
พาราไดซ์ไอส์แลนดร์ีสอร์ทรีสอร์ทหรู 5 ดาว ขอมอบความหรูหราอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชพรรณที่ประดบั ประดาดว้ยด..
16,000 บาท
SAFARI ISLAND RESORT
อัตราดังกล่าวนี้รวม - ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก - Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้..
25,500 บาท
MEERU ISLAND RESORT & SPA MALDIVES
๏ นำท่ำนเดินทำงสู่ดินแดนในฝัน “มัลดีฟส์” สัมผัสควำมเงียบสงบ และสูดอำกำศบริสุทธิ์ ได้แบบเต็มปอดที่ Me..
24,900 บาท
CENTARA RASFUSHI
ราคาแพคเกจรวม Package included – ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก – Speedboat รับส่ง สนามบิน – รีสอร์ต –..
19,900 บาท
CENTARA GRAND
ราคาแพคเกจรวม Package included – ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก – Seaplane สนามบิน – รีสอร์ท- สนามบิน – ..
47,900 บาท
Club Med Kani, Maldives
เงื่อนไขและข้อกาหนด:  แพ็คเกจนี้สาหรับรวมตั๋วสายการบิน Bangkok Airways 3 วัน 2 คืน เท่านั้..
29,600 บาท
เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน
วนั ทหี่ นงึ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา วนั ทสี่ อง แฟรงกเ์ ฟิรต์ – เมอื งนเู รมเ..
45,888 บาท
Adaaran Club Rannalhi 3D2N
เดินทาง MAY-OCT 2019  ราคาเริ่มต้น 20,500.- ..
20,500 บาท
คำชะโนด นครพนม มุกดาหาร
วันที่ 5 กันยํา โลตัสรังสิต – เดนิทํางสู่ค ําชะโนด อุดรธํานี วันที่ 6 กันยํา ค ําชะโนด -พุทธคยํ..
5,999 บาท